Algemene Voorwaarden

Iedere bezoeker van deze website verklaart zich akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden. Personen jonger dan 18 jaar moeten uitdrukkelijk toestemming hebben van hun ouders voordat zij akkoord kunnen gaan met onderstaande Algemene Voorwaarden. Zonder toestemming met de Algemene Voorwaarden wordt u verzocht om geen gebruik te maken van deze website. BeursBazen.nl is een initiatief van BeursBazen.nl, hierna genoemd als BeursBazen.

Gebruik of bezoek van BeursBazen.nl 1.1. BeursBazen.nl behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te allen tijden aan te passen, zonder u daarvan uitdrukkelijk op de hoogte te brengen. U wordt daarom geadviseerd om deze voorwaarden regelmatig te bekijken. 1.2. Als gebruiker van deze website bent u zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan BeursBazen verstrekt. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op BeursBazen.nl die plaatsvinden via uw accounts. U dient ons van actuele informatie te voorzien en u bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van uw registratiegegevens. U moet ons direct op de hoogte stellen als u vermoedt dat ongeauthoriseerde personen toegang hebben tot uw gegevens.1.3. BeursBazen behoudt zich het recht om u de toegang tot de website tijdelijk of definitief te ontzeggen onder iedere omstandigheid.1.4. BeursBazen is niet aansprakelijk voor ieder verlies van wachtwoorden, persoonsgegevens of andere data.1.5. BeursBazen.nl is alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door de Gebruiker en de Gebruiker gaat ermee akkoord de Website te gebruiken op een wettelijk toegestane manier.1.6. De Gebruiker mag de informatie op BeursBazen niet aanpassen, kopiëren, verspreiden, versturen, verzenden, publiceren, vertonen, uitvoeren, reproduceren, in licentie geven of verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming.1.7. Het is de Gebruiker niet toegestaan ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot de computersystemen en databases van BeursBazen.1.8. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de Software, en gebruikte communicatieprotocollen van BeursBazen te ontleden en/of te decompileren.1.9. U verklaart hierbij dat alle schade die BeursBazen lijdt door het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden zal worden verhaald op u, inclusief eventuele kosten van rechtshulp.1.10. U verklaart hierbij dat u onmiddelijk contact opneemt met BeursBazen op het moment dat u meent dat u schade ondervindt van content die aangeboden wordt door BeursBazen, zodat BeursBazen eventueel passende maatregelen kan treffen.

Gebruik van de dienst 2.1. Bij het gebruik van BeursBazen gaat de gebruiker ermee akkoord om geen teksten te plaatsen op BeursBazen die in strijd zijn met de goede zeden en/of de Algemene Voorwaarden en/of de algemen eisen die gesteld worden door BeursBazen.2.2. BeursBazen behoudt zich het recht om berichten zonder kennisgeving te verwijderen, onder iedere omstandigheid.2.3. Het is de Gebruiker verboden om berichten te plaatsen die kunnen leiden tot schade jegens een rechtspersoon of persoon, op ethisch, financieel of juridisch vlak.2.4. Het is de Gebruiker verboden om advertenties, reclame of anderzijds commerciele uitingen op BeursBazen te plaatsen. 2.5. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden om de rechten van anderen te schaden door middel van berichtgeving op BeursBazen. Het is de Gebruiker niet toegestaan om aanstootgevende, rascistische, pornografische, kwetsende of andere ethisch onverantwoorde content te plaatsen op BeursBazen.2.6. Het is de Gebruiker verboden om content te plaatsen op BeursBazen waarvan hij niet de eigenaar is.2.7. Het is de Gebruiker verboden om virussen te verspreiden via BeursBazen.nl2.8. BeursBazen wordt gevrijwaard door u van alle verlies, aansprakelijkheid, schade en kosten die voortvloeien uit het gebruik van BeursBazen of een bezoek aan BeursBazen. Dit geldt onder andere, maar niet beperkt tot, aanspraak van derden door misbruik van BeursBazen, Claims door derde partijen met betrekking tot eigendomsrecht of intellectueel eigendom, boetes, straffen of sancties opgelegd door een regulerende instantie of overheid, allen met betrekking tot het gebruik van BeursBazen door u.2.9. BeursBazen wordt niet verplicht om voortdurend de inhoud van de website te monitoren. U wordt als gebruiker echter wel verplicht om misstanden op- of misbruik van BeursBazen te melden.2.10 BeursBazen kan, onder andere op grond van de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, artikel 48, lid 1, door toezichthouders worden verplicht om uw gegevens of andere informatie beschikbaar te stellen voor onderzoeken.2.11. BeursBazen controlleert de inhoud en content niet op juistheid en kan daarom niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud.2.12. U, de Gebruiker, gaat akkoord met het feit dat BeursBazen niet aansprakelijk is voor iedere schade die voortvloeit uit het gebruik van BeursBazen. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, beleggingsbeslissingen op basis van informatie afkomstig van BeursBazen.2.13. BeursBazen heeft het recht om alle informatie van een gebruiker te wissen van de website, zonder toestemming of kennisgeving van de gebruiker.

Garantie en Aansprakelijkheid 3.1. BeursBazen kan materiaal bevatten afkomstig van derde partijen. BeursBazen accepteert niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid, echtheid en de beschikbaarheid van content.3.2. BeursBazen geeft niet de garantie dat de dienstverlening niet onderbroken zal worden, op welk moment dan ook.3.3. BeursBazen garrandeert niet dat de website gevrijwaard blijft van virussen of andere schadelijke bestanden.3.4. BeursBazen is niet aansprakelijk voor de acties die gebruiker doet naar aanleiding van informatie op BeursBazen, zowel op beleggingsgebied als op ieder ander gebied.3.5. Het gebruik van BeursBazen is op eigen risico. Alle diensten op BeursBazen worden aangeboden op een "zoals ze zijn ", "met alle beperkingen" en "indien beschikbaar" basis.3.6. De Gebruiker gaat ermee akkoord op de hoogte te zijn van het feit dat sommige links zullen doorlinken naar een omgeving buiten BeursBazen.nl. BeursBazen accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de content op deze pagina's of servers.3.7. BeursBazen heeft te allen tijden het recht om de dienst (of een deel daarvan) aan te passen of tijdelijk of definitief te staken, zonder voorafgaande melding hiervan aan de gebruiker. BeursBazen is niet aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit.

Privacy Statement 4.1. BeursBazen legt persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens van gebruikers vast in het kader van de dienstverlening en marketingdoeleinden.4.2. Persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen gedeeld worden met eventuele andere partijen, in het bijzonder in het geval van een aanvraag vanuit opsporingsinstanties. Zie artikel 4 lid 3.4.3. De persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen, bij een aanvraag vanuit een opsporingsinstantie, op grond van de Wet Toezicht Effectenverkeer 1995, artikel 48, lid 1, worden gedeeld met de opsporingsinstantie, zonder kennisgeving aan de gebruiker of toestemming van de gebruiker.4.4. BeursBazen is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens op websites waarnaar gelinkt wordt. 4.5. BeursBazen maakt gebruik van onder andere sessie cookies, Unique ID cookies en Tijdelijke cookies. Het is mogelijk om het gebruik van Cookies te weigeren, door in de browser te kiezen voor het blokkeren van cookies. De werking van BeursBazen.nl wordt hierdoor mogelijk beinvloed.4.6. BeursBazen behandelt de persoonlijke gegevens van de gebruiker vertrouwelijk en binnen de kaders van de Nederlandse wet.4.7. BeursBazen is geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens en houdt de Autoriteit voortdurend op de hoogte over iedere verwerking van persoonsgegevens.4.8. De gebruiker dient contact op te nemen met BeursBazen als er vragen zijn over het Privacy statement.